WYNIKI EWALUACJI

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wysoko ocenili pracę Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym jedną z form sprawowania tegoż nadzoru nad szkołami jest badanie nazywane ewaluacją zewnętrzną, które w szkole lub placówce raz na 5 lat przeprowadzają wizytatorzy kuratorium oświaty. Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do w/w Rozporządzenia.

Poziom spełniania wymagania oceniany jest w skali literowej od E do A, gdzie poszczególne litery oznaczają:

  • poziom E - niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę
  • poziom D - podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę
  • poziom C - średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę
  • poziom B - wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę  
  • poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Wizytatorzy wysoko ocenili pracę Szkoły Podstawowej w Łagowie. Poziom spełnienia poszczególnych wymagań prezentuje poniższa tabela:

 

Wymaganie

Poziom spełnienia wymagania

OBSZAR 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY

 

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu

C

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

B

1.3. Uczniowie są aktywni

B

1.4. Respektowane są normy społeczne

B

OBSZAR 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

 

2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

B

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

A

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

B

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

A

OBSZAR 3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

3.3. Promowana jest wartość edukacji

B

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

A

OBSZAR 4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B
Z pełnym raportem z ewaluacji zewnętrznej można zapoznać się w na stronie internetowej:

http://www.npseo.pl/action/raports