SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

                                                                                                                Załącznik nr 1 do uchwały nr  6/2012/2013

                                                                                                                             Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

                     im. Wandy Chotomskiej w Łagowie

                               z dnia 18.09.2012 r.                                          

 

 

 

 

 

SZKOLNY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY

 

 

 

Szkoła  Podstawowa im. W. Chotomskiej

 w  Łagowie

Wstęp

Szkoła powinna zaspokoić wszelkie potrzeby ucznia, dotrzeć do niego, do jego rodziny. Bardzo ważnym aspektem jest podmiotowe i indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, dostrzeganie i wspieranie jego dążeń do wytyczonych celów. Okres szkolny dla ucznia to droga kształtowania postaw. Zadaniem szkoły jest wpoić uczniom pozytywne zachowania, poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie stanowi przyjazne otoczenie, wolne od animozji pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, jest miejscem, w którym przyjemnie jest się uczyć i pracować. Szkoła pozwala uczniom na swobodne wypowiadanie się na różne tematy, formułowanie opinii i uzyskiwanie wyjaśnień. Stawia na aktywność i samodzielność dzieci, jest miejscem nauki i pracy w poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości.

Rozdział I

Wartości i cele wychowania

                                                   

Uczeń powinien w szkole znaleźć środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą (poszukiwać prawdy, dobra i piękna w świecie), posiadać świadomość życiowej użyteczności poznanych poszczególnych przedmiotów szkolnych i całej edukacji. Stawać się coraz bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym. Poszukiwać, odkrywać i dążyć przez rzetelną pracę do osiągnięcia znaczących celów życiowych oraz odnaleźć własne miejsce w świecie. Uczyć się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotować się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej. Przygotować się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów zachowania, kształtować w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Celem działalności wychowawczej szkoły jest wykształcenie u ucznia zespołu pozytywnych cech, do których należą:

 • otwartość, 
 • życzliwość,
 • ciekawość świata,
 • tolerancja,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • rozwaga,
 • krytycyzm,
 • sumienność,
 • punktualność.

Stopień rozwoju tych cech i sposób ich przejawiania zależeć będą od etapu edukacji oraz indywidualnych cech rozwojowych ucznia.

Rozdział II

Główne zadania szkoły:

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

                                               „Proszę, dziękuję, przepraszam” - jako wyznaczniki kultury.

 1. Stworzenie w szkole takiej atmosfery, aby wszyscy uczniowie czuli się w niej        

      bezpiecznie, bez stresu przebywali na zajęciach, chętnie uczęszczali na zajęcia

      pozalekcyjne.

 1. Pomoc uczniom, zwłaszcza z rodzin zagrożonych patologią poprzez kontakt 

wychowawcy klasowego z pedagogiem szkolnym i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 1. Uczeń winien w szkole znaleźć oparcie, powinien ze swoimi problemami zgłaszać się do: nauczyciela przedmiotu, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej,  dyrekcji szkoły.
 2. Zapewnienie uczniom warunków rozwoju i opieki.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz promocja zdrowia poprzez realizację zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

 

Zadania szczegółowe:

 1. I.                   Wychowanie ku wartościom (realizacja poprzez organizację dnia codziennego oraz wydarzeń ważnych w życiu klasy i szkoły)
 1. Kultura dnia codziennego.

Reagowanie nauczycieli – wychowawców, dyrekcji szkoły na wszelkie akty przemocy, " niewłaściwej postawy uczniów " i eliminowanie ich poprzez:

 • przypominanie zasad dobrego wychowania,
 • kontrolowanie relacji interpersonalnych,
 • częste pogadanki  z pielęgniarką, pedagogiem szkolnym i wychowawcą,
 • wspólne działania szkoły i rodziców dla poprawy zachowania uczniów,
 • aktywne dyżury międzylekcyjne
 • konsekwentne działania w czasie przerw; natychmiastowe rozmowy z rodzicami,
 • stosowanie pozytywnych motywacji (dobry kolega),
 • obniżenie oceny zachowania,
 • udzielenie uczniowi upomnień,
 • powiadamianie rodziców o przewinieniach uczniów,
 • powiadomienie odpowiednich instytucji o wykroczeniach popełnionych przez uczniów.

Wpływ na kulturę zachowania mają także:

 • korzystanie z dóbr kultury: wyjścia do kina, teatru, koncerty filharmonii,
 • wycieczki klasowe,
 • kształtowanie szacunku, tolerancji i wyrabianie nawyku pomocy innym,
 • uroczystości literackie, muzyczne, okolicznościowe, gazetka szkolna, konkursy
 1. 2.      Poczucie integracji społeczności szkolnej
 • udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego,
 • udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego,
 • udział w innych uroczystościach szkolnych
 1. 3.      Poszanowanie tradycji, wyrabianie szacunku dla wartości

     patriotycznych i symboli narodowych; obowiązek stroju galowego i odpowiedniego

     zachowania w czasie uroczystości szkolnych.

      Rocznice narodowe -  podkreślenie wagi wydarzeń dla każdego Polaka

 • Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Odzyskania Niepodległości
 • Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Edukacji Narodowej
 1. 4.      Wspólnota, współdziałanie, odpowiedzialność, zespolenie kolektywu szkolnego, przyjaźń i koleżeństwo (inspirowanie do twórczego myślenia, kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności )
 • Dzień Chłopca
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki
 • Bal absolwenta
 1. 5.      Zwyczaje i obyczaje szkoły, ceremoniał szkolny (poczucie własnej wartości, poczucie wartości dobrej pracy, korzystanie z dorobku kultury, podtrzymywanie tradycji szkolnych), prezentacja pracy szkoły na forum środowiska lokalnego
 • Święto Szkoły czyli obchody urodzin Patronki połączone z pasowaniem na ucznia uczniów klasy I
 • Dni Życzliwości
 • Tydzień Przyjaciela Zwierząt
 • Obchody Dnia Patrona
 1. 6.  Sportowa rywalizacja, równość społeczna, wspólnota, zaangażowanie do    

           współdziałania i współpracy, prezentacja zdrowego stylu życia, sposobu  

           spędzania wolnego czasu

 • Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
 • Wewnątrzszkolne rozgrywki sportowe
 1. II.                Uczenie i rozwijanie samorządności i demokracji
 2. Działalność Samorządu Uczniowskiego
 3. Działalność organizacji szkolnych

                           

 1. III.               Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie wychowania

Wywiady i ankietowanie uczniów i rodziców

Zebrania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rejonowym w Zgorzelcu  oraz innymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i profilaktycznymi

 

 1. IV.               Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 

Niezwykle ważną sprawą w wychowaniu jest tak zwany program ukryty szkoły. Zawiera on w sobie jakość życia i atmosferę pracy, relacje wzajemne:

                                    uczeń – nauczyciel

                                    uczeń – uczeń

                                    nauczyciel – rodzice

                                    uczeń – rodzice

                                    nauczyciel – nauczyciel,

a także różne pozawerbalne środki, jakimi posługują się pedagodzy, uczniowie i administracja szkoły. Zdając sobie sprawę, jak duży wpływ na samopoczucie uczniów ma „przebieg” programu ukrytego, staramy się w naszej szkole z wysiłkiem i zaangażowaniem budować życzliwą i przyjazną atmosferę. Dobre relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, pomiędzy samymi uczniami, szkołą i rodzicami – osiągamy poprzez oddziaływania wychowawcze, które cechuje życzliwość i wyrozumiałość, a równocześnie jasno określone i konsekwentnie przestrzegane wymagania.

                  Tworzymy warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia, ukazujemy tkwiące w nim możliwości, mocne strony osobowości, aby wzmóc wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, co jest podstawą aktywnego współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców.

                  Budujemy życzliwą, przyjazną atmosferę w zespołach klasowych, funkcjonujących w oparciu o grupy koleżeńskie tak, aby nikt w klasie nie pozostawał poza grupą kolegów na pomoc których może liczyć w sprawach szkolnych i osobistych.

                  Wyrabiamy przekonanie, że stałe doskonalenie życia szkoły, a nade wszystko własnej klasy jest prawem i obowiązkiem nie tylko nauczycieli, ale również uczniów i ich rodziców.

            Szkoła współpracuje na wielu płaszczyznach z rodzicami i środowiskiem lokalnym, m. in. poprzez:

 • zebrania w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb
 •  współpracę z rodzicami w organizacji imprez na terenie szkoły i poza szkołą
 •  współpracę z Radą Rodziców
 • organizację imprez różnego rodzaju na rzecz środowiska lokalnego
 • wręczanie podziękowań rodzicom wyróżniającym się współpracą ze szkołą.

W szkole działają organizacje szkolne i kółka, których celem jest rozwijanie  talentów i zainteresowań, postaw i umiejętności społecznych i organizacyjnych, np.:

 • Szkolne Koło Sportowe
 • SK PCK
 • Redakcja „Łagusa”
 • koła przedmiotowe i artystyczne.

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, z innymi trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi, wadami postawy:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • terapia pedagogiczna,
 • indywidualizacja wymagań,
 • gimnastyka korekcyjna.
 1. V.                Motywowanie uczniów do nauki
 2. Szkolne konkursy przedmiotowe (np. ortograficzny, recytatorski, języków obcych, matematyczny, itp.)

2.  Prezentacja osiągnięć uczniów

 • wystawy prac uczniowskich
 • występy uczniów
 • prezentacja projektów

3.  Eksponowanie osiągnięć

 • artykuły w gazetce szkolnej
 • strona internetowa szkoły
 • prasa lokalna
 • strona internetowa Gminy Zgorzelec.
 1. Systematyczna kontrola prac domowych.
 2. Nagradzanie uczniów zgodnie ze Statutem.
 1. VI.               Promowanie zachowań i postaw pożądanych.

 Wyróżnianie uczniów za właściwą postawę i zachowanie poprzez różne formy promowania takich zachowań:

 • pochwała wychowawcy
 • ocena  zachowania
 • wyróżnienia na imprezach szkolnych
 • informacja w gazetce
 • nagrody na podsumowanie roku szkolnego
Rozdział III

                                 Treści wychowawcze

 Program opiera się na treściach wychowawczych zawartych w podstawie programowej. Zostały one pogrupowane w bloki tematyczne:

1. Wychowanie patriotyczne

2. Wychowanie prozdrowotne

3. Wychowanie ekologiczne

4. Wychowanie kulturalne

5. Wychowanie społeczne.

Wychowanie patriotyczne

 • Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek historycznych.
 • Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków.
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
 • Kultywowanie regionalnych tradycji.
 • Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków i wytworów kultury narodowej.
 • Kształtowanie dumy narodowej.
 • Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.
 • Rozwijanie poczucia solidarności i dążenia do życia w pokoju.
 • Poznawanie historii szkoły, Łagowa, regionu.

Wychowanie prozdrowotne

 • Kształtowanie nawyków higienicznych jako warunku dobrego samopoczucia
  i zdrowia.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom: narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem, uzależnieniem od leków i  od Internetu.
 • Propagowanie działań na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy poprzez uprawianie sportu i aktywne formy wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia i troska o ich bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w tym zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi , wybuchowymi.
 • Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania.
 • Rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi.
 • Wprowadzanie elementów udzielania pierwszej pomocy.
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do rożnych grup nieformalnych.
 • Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.

Wychowanie ekologiczne

 • Poznawanie tematyki ekologicznej: ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska, uczenie właściwych zachowań.
 • Wyrabianie w uczniach nawyków ekonomicznego korzystania z wody i energii elektrycznej.
 • Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych.
 • Mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu.
 • Uwrażliwienie na potrzebę respektowania praw zwierząt oraz potrzebę troski o nie (dokarmianie ptaków i zwierząt zimą).

Wychowanie kulturalne

 • Wdrażanie zasad dobrego zachowania.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu i miejscach publicznych.
 • Organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania i przeżywania , rozumienia piękna w przyrodzie, sztuce, literaturze i muzyce.
 • Rozwijanie zamiłowanie do czytelnictwa.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Uczenie kultury słowa.
 • Niwelowanie przejawów agresji, przemocy, wulgaryzmów i wandalizmu.
 • Wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny oraz szacunku do starszych.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za pamiątki kultury narodowej.

Wychowanie społeczne

 • Zapoznawanie uczniów z zapisami Deklaracji Praw Człowieka i zasadami jej respektowania przez narody świata oraz z Konwencją Praw Dziecka.
 • Poznanie roli domu rodzinnego i pozycji dziecka w rodzinie – jego praw i obowiązków.
 • Uświadamianie problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę i społeczeństwo.
 • Integrowanie zespołu klasowego i społeczności szkolnej.
 • Uczenie poszanowanie własności społecznej i osobistej.
 • Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia.
 • Kultywowanie obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy, szkoły.
 • Uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole.
 • Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabaw.
 • Rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej, a przez to kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka.
 • Rozmowy z uczniami na temat potrzeby poszanowania zasady równości płci.

Treści wychowawcze określone w programach przedmiotów są zawarte w planach wynikowych.

    Rozdział IV

Sposoby realizacji zadań wychowawczych

Zadania wychowawcze są realizowane w następujący sposób oraz za pomocą niżej wymienionych form:

Zajęcia szkolne prowadzone zgodnie z założeniami programu.

Apele szkolne uroczyste i porządkowe.

Obchody ważnych rocznic i świąt.

Eksponowanie sylwetki Patronki szkoły Wandy Chotomskiej poprzez:

 • obchody Święta Szkoły w rocznicę urodzin patronki i Pasowanie klasy I,
 • zbieranie materiałów o patronce i jej twórczości,
 • wzbogacanie biblioteki o książki Wandy Chotomskiej ,
 • aktualizowanie ściennej gazetki poświęconej Patronce.

Konkursy klasowe, szkolne, międzyszkolne i przeglądy.

Udział w imprezach artystycznych szkolnych i środowiskowych:

spektakle teatralne, koncerty, wystawy, święta lokalne i narodowe.

Udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata,  Dzień Służby Zdrowia, Tydzień PCK, Tydzień Przyjaciela Zwierząt.

Organizowanie akcji charytatywnych:

 • zbiórka pieniędzy w ramach akcji PCK,
 • zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Zgorzelcu,
 • zbiórka złotówek w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”,
 • przygotowanie upominków dla mieszkańców Domu Starców w Zgorzelcu,
 • zbiórka karmy dla zwierząt w Schronisku w Dłużynie Dolnej,
 • zbiórka żołędzi i kasztanów dla koła łowieckiego.

Udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec, udział we współzawodnictwie sportowym klas I-III.

Spotkania z:

policjantami, pielęgniarką, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, terapeutami ze Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym SUBSYDIUM w Zgorzelcu.

Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia z komputerem, zajęcia sportowe, koła artystyczne.

Współpraca z:

- innymi szkołami,

- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zgorzelcu,

- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Zgorzelcu,

- Strażą Pożarną,

- Policją,

- Radą Sołecką,

- Parafią,

- Mittelschule w Goerlitz.

Redagowanie gazetek ściennych na korytarzach:

   - tematycznych, w tym o tematyce ekologicznej i zdrowotnej,

   - o patronce,

   - prezentujących twórczość uczniów np. plastyczną, literacką,

   - z bieżącymi informacjami SU,

   - wykonywanie tematycznych gazetek klasowych.

14.  Prezentacja osiągnięć sportowych i innych na apelach szkolnych i organizowanie wystaw prac dziecięcych.

15 . Prowadzenie kroniki szkolnej.

16.  Wydawanie gazetki szkolnej „Łagus”.

17.  Promocja szkoły w Internecie, w tym prowadzenie strony internetowej.

18. Praca w Samorządzie Uczniowskim – wdrażanie do pełnienia różnych funkcji i przeprowadzanie demokratycznych wyborów do samorządów klasowych.

19.  Organizowanie:

      - dyżurów uczniowskich,

      - pomocy koleżeńskiej.

20. Składanie życzeń z okazji świąt pracownikom będącym na emeryturze i pracownikom instytucji współpracujących ze szkołą.

21.  Uczenie rozwiązywania konfliktów i spraw spornych.

22.   Integracyjne spotkania klasowe z udziałem rodziców.

23. Organizowanie lekcji na temat Praw Człowieka i Praw Dziecka oraz równości kobiet i mężczyzn (g.d.d.w., j. polski, historia, edukacja wczesnoszkolna).

25. Nagradzanie uczniów: dyplomy, nagrody książkowe, pochwały wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji i inne za udział i wyniki konkursów, przeglądów, zawodów.

26.  Współpraca z rodzicami:

       - angażowanie do opieki podczas imprez klasowych, szkolnych, wycieczek

       - uchwalanie i opiniowanie przez rodziców dokumentów prawa szkolnego.

27. Uhonorowanie rodziców:

     - „Podziękowaniami” za pracę na rzecz szkoły, klasy, wręczane w trakcie uroczystości,

     - „Listami gratulacyjnymi” za wzorowe wychowanie dzieci wręczane na uroczystości   zakończenia roku szkolnego,

    - zapoznanie rodziców z podstawowymi zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  i Konwencji Praw Dziecka.

  Rozdział V
                 Katalog powinności, obowiązków i praw

U podstaw programu wychowawczego leży przekonanie, że uczeń winien być świadomym swych praw i obowiązków partnerem nauczycieli w procesie nauczania – uczenia się.

 

Uczeń ma prawo do :

 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
 • tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • poszanowania swojej godności oraz własności osobistej,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 • korzystania z pomocy doraźnej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • nietykalności osobistej,
 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 • korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
 • pomocy i opieki w sytuacjach losowych i rodzinnych,
 • korzystania z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc,
 • opieki w czasie pozalekcyjnym, o ile zaistnieje taka potrzeba,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
 • wyboru rzecznika praw ucznia i korzystania z jego pomocy,
 • równego traktowania dziewczynek i chłopców.

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 • dbania o swój rozwój intelektualny i moralny,
 • szanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
 • dbania o honor i tradycje szkoły,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 • wystrzegania się szkodliwych nałogów,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły              i ludziom starszym poprzez społecznie akcentowane formy,
 • niesienia pomocy słabym i potrzebującym zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba,
 • bycia tolerancyjnym i wyrozumiałym szczególnie w odniesieniu do przekonań religijnych i światopoglądowych innych społeczności szkolnych,
 • naprawienia wyrządzonych szkód materialnych,
 • dbałości o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
 • dbałości o higienę osobistą oraz schludny wygląd.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA:

 1. Nauczyciel powinien stanowić wzór dla ucznia.
 2. Powinien szanować ucznia, nie obrażać go i nie wyśmiewać z niego. Powinien pomagać uczniom w rozwoju duchowym i kulturalnym.
 3. Powinien pomagać w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych ucznia.
 4. Powinien zachować bezstronność w ocenianiu wychowanków.
 5. Powinien starać się zainteresować uczniów tematyka zajęć.
 6. Powinien dbać o swój wygląd zewnętrzny.
 7. Powinien stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości podczas zajęć.
 8. Powinien zachować dyscyplinę czasową planowanych zajęć i dbać o higienę pracy umysłowej.
 9. Nauczyciel nie powinien zadawać prac domowych po dzwonku na przerwę.
 10. Nauczyciel nie powinien zajmować się sprawami nie związanymi z zajęciami podczas ich trwania np. jeść, czytać.

Szczególna rolę w realizacji programu wychowawczego odgrywa wychowawca klasy, który:

 • Koordynuje poczynania nauczycieli pracujących z klasą,
 • Zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.
 • Wspomaga zespół uczniowski, inspiruje i kieruje w razie potrzeby jego działaniami.
 • Na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze, w tym także wspomaga uczniów mających trudności szkolne.
 • Współpracuje z rodzicami w działaniach na rzecz klasy i szkoły.   

                                                                                                                                                                                  

Rozdział VI

Praca wychowawcza ukierunkowana będzie na ukształtowanie sylwetki absolwenta

           

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ CHARAKTERYZUJE SIĘ:

 1. 1.      Odpowiedzialnością, obowiązkowością, solidnością, co oznacza, że:

- zna swoje prawa w szkole i domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie,

       - rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je, czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy,

- posiada własne zdanie o rożnych sprawach i jest gotów prezentować je innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,

- dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego stylu życia i stara się ich przestrzegać,

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły.

 1. 2.      Samodzielnością, zaradnością, otwartością, co oznacza, że:

- zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich,

- ma własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w swych  działaniach,

- wykazuje znaczną konsekwencje w realizacji swych zamierzeń,

- umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych.

 1. 3.      Uczciwością, prawością, prawdomównością, co oznacza, że:

- stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych,

- umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

 1. 4.      Jest kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

      - dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowych i stara się stosować do nich,

 -  nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,

 - potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych (np. kino, teatr, muzeum).

 1. 5.      Jest krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

- potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących nie tylko w społeczności, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec ewentualne rozbieżności,

- z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,

- odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

Rozdział VII

Ewaluacja programu wychowawczego

 1. Terminy ewaluacji:
 • bieżąca – przyjmowanie uwag przez dyrektora szkoły od uczniów, nauczycieli i rodziców
 • roczna – analiza uzyskanych osiągnięć i poniesionych niepowodzeń
 1. Sposoby wartościowania programu:
 • ankiety
 • wywiady
 • obserwacje
 • analiza funkcjonowania programu wychowawczego przez radę pedagogiczną
 1. Dokonywanie zmian

 Wszystkie końcoworoczne wnioski oraz zebrane materiały ewaluacyjne nauczycieli, wychowawców, dyrekcji i samorządu szkolnego o realizacji zadań wychowawczych szkoły powinny być uzupełnione propozycjami działań   na kolejny rok szkolny.

 

Opracował zespół nauczycieli ds. wychowawczych w składzie:

      Jadwiga Antonowicz, Joanna Pal, Władysława Majocha, Maria Grzelak,

      Małgorzata Suszko, Danuta Winiarska, Wojciech Dobrołowicz

Uchwalony przez Radę Rodziców                      

     dnia 17 września 2012 r.

…………………………………..

(Przewodnicząca Rady Rodziców)                   

                                                                           Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

                                                            uchwała nr  6/2012/2013 z dnia 18 września 2012 r. r.

                                                                               …………………………………..

                                                                         (Przewodnicząca Rady Pedagogicznej)